0%

ô nhiễm mạch nước ngầm

» Posts tagged "ô nhiễm mạch nước ngầm"

Ô NHIỄM NƯỚC NGẦM: THỰC TRẠNG ĐÁNG BÁO ĐỘNG

Nếu như nói ô nhiễm nước mặt gây ảnh hưởng đến cảnh quan và mỹ quan đo thị. Ô nhiễm nước ngầm ảnh hưởng lâu dài về sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Chúng ta không thể phân định mức độ nghiêm trọng của cả hai. Trong bài viết...